White Ibis

White Ibis perched in the branches.
White Ibis